VIKING TURN- OG IDRETTSFORENING Medlemsvilkår

 1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft.
 1. Oppsigelse av avtale/fullmakt: Det er en måneds oppsigelsestid for avtaler med månedlig betalingsordning. Oppsigelse skal være skriftelig og må meddeles innen den 5. i måneden for å ikke bli trukket for neste måned. Det er medlemmets ansvar å kontakte TIF Viking for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt og godkjent. Dersom avtalegirofullmakten sies opp av betaler eller betalers bankforbindelse før bindingstiden løper ut, eller avtalen misligholdes, forfaller samtidig hele kontraktens gjenstående beløp til betaling. Man ber om å være oppmerksom på at oppsigelse av betalingsfullmakten er en oppsigelse av betalingsformen og ikke en oppsigelse av medlemskapet i TIF Viking.
 1. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan hele kontraktens restbeløp kreves innbetalt omgående.
 1. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
 1. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.
 1. All trening skjer på eget ansvar. TIF Viking fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i Vikinghallen, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 1. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i Vikinghallen. Ved overtredelse kan medlemmet bortvises umiddelbart, samt avtalen bringes til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 1. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.
 1. Som medlem av TIF Viking plikter en å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, kan medlemskapet bringes til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.
 1. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.
 1. Frysing av medlemskap for fellesferien/sommerferien er ikke tillatt.